SAĞLIK HUKUKU İLERİ EĞİTİM SERTİFİKA PROGRAMI

 • Tamamlanan Programlar
 • 9.Program
 • Eğitmenler
 • Moderatör
1.Program 17-18 Mart / 24-25 Mart 2012 tarihlerinde tamamlandı.
2.Program 31 Mart-01 Nisan / 07-08 Nisan 2012 tarihlerinde tamamlandı.
3.Program 13-14 Nisan / 20-21 Nisan 2013 tarihlerinde tamamlandı.
4.Program 23-24-30 Kasım /01 Aralık 2013 tarihlerinde tamamlandı.
5.Program 18-19 Ocak / 25-26 Ocak 2014 tarihlerinde tamamlandı.
6.Program 01-02 Mart / 08-09 Mart 2014 tarihlerinde tamamlandı.
7.Program 14-15 / 21-22 Şubat 2015 tarihlerinde tamamlandı.
8.Program 23-24 / 30-31 Ocak 2016 tarihlerinde tamamlandı.
9.Program 21-22 / 28-29 Ocak 2017 tarihlerinde tamamlandı.

21-22 / 28-29 Ocak 2017

KONULAR :

1.BÖLÜM (21-22 OCAK 2017)

 • Giriş – Kavramlar- Ulusal/Uluslararası Mevzuat
 • İnsan Hakkı Olarak Sağlık Hakkı ve Sağlıkta Özelleştirme Uygulamaları
 • Hasta Hakları
 • Hekimin Yükümlülükleri
 • Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Koşulları
 • Hasta ile Hekim Arasındaki Hukuki İlişkinin Niteliği
 • Hekimin ve Özel Sağlık Kuruluşlarının Tazminat Sorumluluğu

2.BÖLÜM (28-29 OCAK 2017)

 • Hekimin ve Diğer Sağlık Çalışanlarının Ceza Sorumluluğu
 • İdarenin Sorumluluğu
 • Mesleki Sorumluluk Sigortası
 • Tıbbi Bilirkişilik ve Bilirkişi Raporları
 • Olgu Sunumu ve Tartışmalar
 • Tıp Hukuku ve AYM bireysel başvuru

Prof. Dr. Erhan BÜKEN Başkent Üniversitesi Adli Tıp Uzmanı

Hasan Tahsin GÖKCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi, Hakim

Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU Bilkent Üniversitesi Ceza Hukuku Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Gürkan SERT Hukukçu, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem SEVER Atılım Üniversitesi Kamu Hukuku, Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Aynur YONGALIK Ankara Üniversitesi Ticaret Hukuku

Yrd. Doç. Dr. Özge YÜCEL Ufuk Üniversitesi Borçlar Hukuku

*İsimler soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

YRD. DOÇ. DR. ÖZGE YÜCEL

ÖZGEÇMİŞ
1985 yılında Kayseri'de doğdu. İlkokulu TED Kayseri Koleji'nde, ortaokulu ve liseyi Kayseri Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi'nde okudu. 2003'te girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2007'de beşincilikle mezun oldu. Eylül 2007'de Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Özel Hukuk Anabilim Dalı Medeni Hukuk Bilim Dalında yüksek lisans eğitimine başladı. Ağustos 2008’de avukatlık stajını tamamladı. Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) bursu ile Ağustos-Eylül 2008'de Almanya'nın Marburg kentinde iki aylık yoğun Almanca kursuna katıldı. Ekim 2008'de Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. "Çocuğun Kayyım Tarafından Temsili" konulu yüksek lisans tezini başarıyla savunarak Temmuz 2009’da yüksek lisansı tamamladı. Eylül 2009'da Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Medeni Hukuk Bilim Dalı'nda doktora eğitimine başladı.

Doktora teziyle ilgili olarak araştırmalarını Hamburg'da DAAD Doktora Araştırma Bursu ve TÜBİTAK Doktora Araştırma Bursu ile 1 Ocak 2012-30 Ocak 2013 tarihleri arasında sürdürdü. Temmuz 2012'de Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden ayrıldı. Ağustos 2013’te "Türk Borçlar Kanunu'na Göre Genel Tehlike Sorumluluğu" konulu doktora tezini başarıyla savunarak doktor unvanını kazandı. Kasım 2013’ten bu yana Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında yardımcı doçent unvanıyla öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. İyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

 

YAYINLARI

   • i.                    Kitaplar:

    1. 1- İnan Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ali Naim İnan ile birlikte, 4. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2014
    2. 2- Türk Borçlar Kanunu’na Göre Genel Tehlike Sorumluluğu, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2014
    3. 3- Çocuğun Kayyım Tarafından Temsili, Turhan Kitabevi, Ankara, Turhan Kitabevi, 2011
   • ii.                    Hakemli Makaleler:

    1. 1- “Çocuğun Bağımsız Temsilinde Farklı Bir Yol: Çocuk Savunmanlığı ve Çocuk Baroları”, Terazi Hukuk Dergisi, Sayı 100, Aralık 2014 (Baskıdadır)
    2. 2- “The Problem of Chemical Castration of Sexual Offenders in the Context of Gender Based Ethics”, Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, 2014 (Baskıdadır)
    3. 3- "Türk Borçlar Hukukunda İzin Verilen Riskten Doğan Genel Tehlike Sorumluluğu", Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt 30 Sayı 3, 2014, s. 175-227
    4. 4- “Çocuğun Yüksek Yararı Bağlamında Çocuğun İradesi”, Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2014, s. 117-137
    5. 5- “Yargıtay Kararı Işığında Geçersiz veya Feshedilmiş Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi İlişkisinde Haksız Yapı Hükümlerinin Uygulanabilirliği”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013, Cilt 62, Sayı 2, s. 539-563
    6. 6- “Bilirkişi Raporları ve Anayasa Mahkemesi’nin Yüksek Sağlık Şurası Kararının Değerlendirmesi”, Leges Hukuk Dergisi, Sayı 36, Aralık 2012, s. 58-67
    7. 7- “Fahiş Cezai Şartın Tenkisi”, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, Ankara 2011, s. 2945-2956
    8. 8- “Evlilik Öncesi Muayene ve Testlerin Hukuksal Niteliği”, Adli Bilimler Dergisi (TÜBİTAK ULAKBİM Tıp Dizininde kayıtlıdır), Cilt 8 Sayı 4, Aralık 2009, s. 37-47
    9. 9- “Uzmanlık Öğrencisi Hekimlerin ve Aile Hekimi Adayı Öğrencilerin Hukuksal Sorumluluğu”, Dr. Serpil Yaylacı/Ar. Gör. Özge Yücel/Prof. Dr. Hamit Hancı, Adli Bilimler Dergisi (TÜBİTAK ULAKBİM Tıp Dizininde kayıtlıdır), Cilt 8, Sayı 2, Haziran 2009,
    10. s. 49-56
    11. 10- "Borçlar Kanunu 358/1 Hükmüne Göre Yüklenicinin İşe Zamanında başlama ve İşi Sürdürme Borcu", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2008, Cilt 57, Sayı 3, Prof Dr. Bülent Yurt'un Anısına, s. 779-790

iii.                    Sempozyum ve Panneller:

 1. 1- “NGOs Working on Health Law in Turkey”, Third Project Meeting of European Union Project “Determination of Professional Qualifications in Health Care Mangement and Revision of the Educational Programs (DEPROHEALTH)”, 21-23 September 2011, Gießen
 2. 2- “The Problem of Chemical Castration of Sexual Offenders in the context of Gender Based Ethics”, EACME Conference “Bioethics from a Cross-Cultural Perspective”, 15-17 September 2011, İstanbul
 3. 3- “Çocuğun Bağımsız Temsilinde Farklı Bir Yol: Çocuk Savunmanlığı ve Çocuk Baroları”, Sosyal Hizmet Sempozyumu 2010, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, 9-10-11 Aralık 2010 Ankara
 4. 4- Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele İçin Geçici Komite’nin (CAHVIO) Hazırladığı Sözleşme Taslağı Bilgilendirme ve Tartışma Toplantısı, CEDAW-Türkiye Sivil Toplum Yürütme Kurulu, Eşgüdümcü: Prof. Dr. Feride Acar, 3 Haziran 2010 Ankara: Kadınlara Hukuki Destek Merkezi Derneği adına katılım ve söz alma
 5. 5- “Kadınlara Karşı Her Tür Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ne Göre Kadına Karşı Ayrımcılık”, Kadına Karşı Ayrımcılık Açıkoturumu, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 8 Mart 2010 Ankara
 6. 6- Sivil Toplumla Diyalog Toplantıları: Avrupa Birliği Sürecinde Kadın Paneli, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, 18 Haziran 2009 Ankara: Kadınlara Hukuki Destek Merkezi Derneği adına katılım ve söz alma
 7. 7- “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili Hukuksal Düzenlemeler”, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Paneli, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 3 Mart 2009 Ankara
 8. 8-“Çocuk İstismarı İle İlgili Hukuksal Düzenlemeler”, Çocuk İstismarına Çok Bilimli Bakış Sempozyumu, Mersin Barosu-Adli Bilimciler Derneği, 7 Şubat 2009 Mersin
 9. 9- “Bilirkişi Raporlarının Bağlayıcılığı”, Sağlık Hukuku Sempozyumu, Bursa Barosu-Adli Bilimciler Derneği, 24-25 Ocak 2009 Bursa

ÜYELİKLERİ

 1. 1- Çocuk Hukuku Araştırmaları Derneği Kurucu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı (2014-halen)
 2. 2- Ankara Üniversiteliler Derneği Üyeliği (2014-halen)
 3. 3- Kadınlara Hukuki Destek Merkezi Derneği Üyeliği (2013-halen)
 4. 4- Tıp Hukuku Derneği Kurucu Üyeliği (2008)