FİKRİ HAKLAR HUKUKU İLERİ EĞİTİM SERTİFİKA PROGRAMI

 • Tamamlanan Programlar
 • 9.Program
 • Eğitmenler
 • Moderatör
1. Program 01-02 Aralık / 08-09 Aralık 2012 tarihlerinde tamamlandı.
2.Program 16-17 Şubat / 23-24 Şubat 2013 tarihlerinde tamamlandı.
3.Program 11-12 Mayıs / 18-19 Mayıs 2013 tarihlerinde tamamlandı.
4.Program 07-08 Aralık / 14-15 Aralık 2013 tarihlerinde tamamlandı.
5.Program 07-08 Aralık / 14-15 Aralık 2013 tarihlerinde tamamlandı.
6.Program 19-20 / 26-27 ARALIK 2015 tarihlerinde tamamlandı.
7.Program 09-10 / 16-17 NİSAN 2016 tarihlerinde tamamlandı.
8.Program 19-20 / 26-27 KASIM 2016 tarihlerinde İstanbul'da tamamlandı.
8.Program 115-16-17- / 23-24 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara'da tamamlandı.

15-16-17- / 23-24 Aralık 2017 - ANKARA

KONULAR
1.BÖLÜM

 • GİRİŞ - SMK’nın getirdikleri - FSEK  
 • Fikri mülkiyet haklarının niteliği ve türleri
 • Eser ve eser türleri
 • 5846 s. FSEK’te eser - haksız rekabet - kişilik hakları bağlamında koruma
 • Eser sahipliği ve eser sahibinin hakları
 • Eser sahibinin  mali ve manevi hakları
 • FSEK ve SMK kapsamında açılabilecek dava türleri ve talepler
 • Eserden kaynaklanan mali ve manevi Hakların Kullanılması (FSEK - madde 13, 19,)
 • Haklarla ilgili sözleşme ve hukuki tasarruflar
 • Şekil şartı ve hakkın kötüye kullanılması
 • FSEK’te yorum Kuralları
 • Cayma hakkı ve kullanılması
 • Haciz, rehin ve miras yoluyla intikal
 • Bağlantılı haklar kavramı ve sistematiği, eser sahibinin haklarıyla ilişki
 • Eserden kaynaklanan hakların ihlali ve hukuk davaları
 • Yargılama usulü
 • Eser sahipliği karineleri
 • Tespit, men ve ref davaları
 • FSEK m. 68 - ref tazminatı ve hukuki niteliği
 • Maddi / manevi tazminat davaları
 • FSEK davalarında bilirkişilik ve raporlar
 • ihtiyati tedbirler

2. BÖLÜM

 • Sınai haklar tescil ve koruma sistemi
 • Giriş ve tanımlar
 • Ulusal ve uluslararası kuruluşlar - TÜRK PATENT - WIPO - EPO - EUIPO
 • Internet alan adları ve ICAN uyuşmazlık çözümleri
 • tr. uzantılı alan adları uyuşmazlıkları
 • Alan adı üzerindeki hakkın elde edilmesi
 • tr. uzantılı alan adları uyuşmazlıkları ve yargı uygulaması

3. BÖLÜM

 • Marka tescil ve koruma sistemi
 • SMK VE 556 S KHK ‘da marka kavramı, marka türleri, ortak / garanti markaları
 • Tescilli ve tescilsiz markalar ve koruma
 • Marka tescil süreci
 • Şekli inceleme
 • İlan ve ilana itiraz, olası itiraz nedenleri
 • Üçüncü kişi görüşleri ve niteliği
 • SMK ve 556 KHK’da marka olabilecek işaretler
 • Marka tescilinde mutlak red nedenleri
 • Uygulamada sık karşılaşılan mutlak red nedenleri ve örnekler

 • Aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzerlik ve tescil engelinin aşılması halleri
 • SMK’da Muvafakatname ve Yönetmelik
 • Marka YİDK davaları
 • Yargılama usulü
 • YİDK davalarında bilirkişilik ve rapor hazırlama
 • Marka hükümsüzlük ve iptal davaları
 • Hükümsüzlük ve iptal kavramları ve nedenleri
 • Kullanma yükümlülüğü
 • Marka tescilinde nisbi ret ve hükümsüzlük nedenleri
 • Uygulamadan örnek kararlar
 • Benzerlik ve iltibas değerlendirmesi,
 • Tanınmış markaya sağlanan genişletilmiş koruma 
 • Markanın ticari vekil veya temsilci adına tescili
 • Tescilsiz kullanımla hak elde etme
 • Kişi adı, ticaret unvanı, fotoğraf, telif hakkı veya diğer bir fikri mülkiyet hakkına dayalı red ve hükümsüzlük nedenleri    
 • Kötüniyetli marka tescili
 • Hükümsüzlük davalarında bilirkişilik ve raporlar
 • SMK’da Marka ihlal Davaları genel olarak
 • Yargılama usulü, görevli ve yetkili mahkeme
 • Marka hakkının kapsamı ve markaya tecavüz halleri
 • Marka hakkının sınırları ve istisnalar
 • Önceki sınai mülkiyet haklarının etkisi
 • Marka ve Tasarım İhlali davaları ve talepler
 • Maddi ve manevi tazminat davaları
 • Yoksun kalınan karın hesaplanması ve yöntemleri
 • İhlal davalarında bilirkişilik

 

4. BÖLÜM

 • Tasarım tescil ve koruma sistemi
 • SMK ve 554 sayılı KHK’ da tasarımlar;
 • Tasarım ve ürün tanımı, tescilli ve tescilsiz tasarımlar
 • Koruma koşulları, yenilik ve ayırt edici nitelik
 • Birleşik ürün ve parçalarının korunması ve koşulları,
 • Tasarımların koruma kapsamları ve koruma dışı bırakılan haller
 • Tasarım hakkına ihlal teşkil eden eylemler
 • Tasarım hakkının sınırları ve istisnalar
 • Tasarım tescili için usul ve şartlar
 • Başvuru, Locarno Sınıflandırması, görsel anlatımın sunumu
 • Koruma kapsamı ve görsel anlatım ilişkisi
 • Başvurunun şekli ve esastan inceleme kriterleri;
 • Örnek inceleme, yenilik araştırması
 • Tescil ve yayın
 • İtiraz - Karara ve yayına itiraz
 • Tasarımla ilgili YİDK kararları, hatalı örnek, doğru örnek sunumu
 • Tasarımın hükümsüzlüğü nedenleri ve koşulları
 • YİDK ve hükümsüzlük davalarına bilirkişi perspektifinden bakış
 • Hukuki işlemler, yenileme, lisans, devir
 • Tasarımların yurt dışında korunması-WIPO - LAHEY ‘e ilişkin bilgiler
 • 4. BÖLÜM
 • Fikri Mülkiyet davalarına istinaf mahkemeleri perspektifinden bakış
  • İstinaf yargılamasında usul ve temel özellikleri
  • Fikri mülkiyete ilişkin yerel mahkeme karalarının istinaf denetimi
  • İstinaf mahkemelerinin, bilirkişi raporları ve uzman mütalaalarına bakışı
  • İstinaf mahkemelerinde ihtiyati tedbir incelemesi
  • İhtiyati tedbir kararlarına muhalefet
 • 5. BÖLÜM
 • Patent / Faydalı Model Tescil ve Koruması
 • Başvuru, şekli inceleme,
 • Araştırma ve İnceleme raporları
 • İlan ve İtiraz
 • Tescile itiraz ve süreç
 • Patent uzmanı ve bilirkişi perspektifinden değerlendirme
 • İhlal değerlendirmesi
 • Hükümsüzlük değerlendirmesi
 • Yenilik ve buluş basamağı
 • Patent ve FM davalarında bilirkişi raporları ve örnekler
 • Patent ve faydalı model davaları
 • Patente tecavüz olmadığının tespiti davası
 • Yargılama yöntemi
 • Yetkili ve görevli mahkeme, taraflar
 • Uygulama örnekleri
 • 5. BÖLÜM
 • Yeni bitki çeşitleri ve ıslahçı hakları – tescil ve koruma
 • Başvuru ve tescil süreci
 • Koruma koşulları, yenilik, farklılık, yeknesaklık, durulmuşluk, 
 • Hakkın sınırları ve çiftçi istisnası
 • Islahçı hakkının ihlali ve davada talepler
 • 5. BÖLÜM
 • Haksız rekabet ve fikri mülkiyet davaları ilişkisi
 • Haksız rekabet koruması ve kişilik haklarına dayalı davalar
 • Haksız rekabet ve sınai mülkiyet haklarına dayalı davalar
 • Kümülatif koruma
 • Haksız rekabete dayalı davalar ve talepler

 

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GETİRİLEN SİSTEME GÖRE ÖNCEKİ MEVZUATLA KARŞILAŞTIRMALIFİKRİ ve SINAİ HAKLAR İLERİ DÜZEY EĞİTİM SERTİFİKA PROGRAMI


PROGRAMLARA KATILIM BEDELİ VE ŞARTLARI :

Avukat Stajyeri - Hukuk Fakültesi Öğrencisi : 500 TL
Avukat (Baro’ya kaydı olanlar) : 1000 TL
TBB Dışı Katılım (Baro kaydı olmayan Avukatlar, Diğer Lisans, Yüksek Lisans ve  Doktora öğrencileri) : 1.200 TL
- Katılım ücretine eğitim programı, öğle yemeği(Cuma hariç), eğitim materyalleri ile eğitim süresince çay-kahve ikramları dahil,
Ulaşım ve Konaklama hariçtir.

- Ödemeler Barokart veya Kredi Kartı ile yapılmaktadır.

- Eğitimler Cuma 13:30 - 18:00 Cumartesi-Pazar günleri, 09:30 - 17:30 saatleri arasında yapılmaktadır.

- Eğitim programı 50'şer dakikalık günde 7, toplamda 33 dersten oluşmaktadır.

- Program sonunda katılımcılara sertifika verilecektir. (Bunun için en az 24 ders saatine katılmak zorunludur.)

- Kontenjan sınırlıdır. (Sınıf kontenjanı programa göre değişiklik gösterebilir.)

- Sınıflara katılımcıların dışında dinleyici kabul edilmemektedir.

- Ön kayıtlar sitemizdeki on-line butonu tuşlanarak tarafınızdan ve tüm bilgiler eksiksiz olarak yapılmalıdır.

- Eğitmenlerin hukuki veya fiili nedenle programa katılamaması durumunda dersler başka eğitmen ve eğitmenlerce tamamlanacaktır.
- Başvurularda kabul önceliği; Avukat, Avukat Stajyeri ve Hukuku Fakültesi Öğrencilerine verilmektedir.
TBB dışı ve daha önce programlara katılmış olanların başvuruları, sınıf kontenjanında boşluk olması durumunda
değerlendirilecektir.

- Avukat Stajyeri veya Hukuk Fakültesi öğrenci başvurularında ;
TBB Stajyer Avukat kimlik veya Okul Öğrenci kimlik fotokopisinin gunay.tepe@turavak.org.tr mail adresine
veya (0312) 287 74 66 numaralı faksımıza gönderilmesi gerekmektedir.


- Kayıt işlemleri bilgisayar programı tarafından, on-line başvuru önceliğine göre otomatik olarak yapılmaktadır.

- Konaklama rezarvasyonu için, Litai TBB Konuk Evi ile görüşülmesi gerekmektedir.

- Eğitim ücret iadesi ve programlar arası değişiklik kesinlikle yapılamamaktadır.

* Program ve koşullarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Eğitimin yapılacağı yer: Litai TBB Konukevi-Ankaraİletişim

Günay TEPEKÖY
(312) 292 59 00 - 99152
Oğuzlar Mah. Av. Özdemir ÖZOK Sokak (Eski 1366. Sk.) No: 3 Kat: 1 06520 - Balgat / ANKARA
gunay.tepe@turavak.org.tr

Ankara dışından gelecekler Litai TBB Konukevi'nde özel konaklama paketinden yararlanabilirler. Ayrıntılı bilgiler "www.litaihotel.com" dan alınabilir.

 • Türkay ALICA Avukat, Ankara Barosu, Ankara
 • Serdar ARIKAN Avukat, Ankara Barosu
 • Dr. Zeynep BAHADIR Avukat, Ankara Barosu
 • Deniz BİLİR Ankara Bölge Adliyesi 20. HD Başkanı
 • Uğur ÇOLAK İstanbul Bölge Adliyesi 16. HD Üyesi
 • İlhami GÜNEŞ İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi
 • Erdoğan KARAAHMET Türk Patent Kurucu Başkan Yardımcısı, Patent ve Marka Vekili
 • Prof. Dr. Ahmet KILIÇOĞLU Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi
 • Muazzez KILIÇ Türk Patent, Tasarımlar Dairesi Başkanlığı, SM Uzmanı
 • Dr. Ali Rıza KÖKER Türk Patent, Tasarımlar Dairesi Başkanlığı, SM Uzmanı
 • Fethi MERDİVAN Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hâkimi
 • Uğur G. YALÇINER TPE Kurucu Başkanı, Patent ve Marka Vekili

*İsimler soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

Av.Türkay ALICA

Av. Serdar ARIKAN

ÖZGEÇMİŞ

Adı ve Soyadı

:

Serdar ARIKAN

Doğum Tarihi ve Yeri

:

Kadirli – 28.9.1957

Görevi

:

Avukat, Ankara Barosu - Emekli Hakim 

Telefon ve e-mail Adresi

:

0530 655 77 52 – sarikan@arikanarikan.com

Kamusal Görevleri

:

1-Taşova Hakimi 1982 -1983

2-Boğazlıyan Hakimi 1983 -1986

3-Hınıs Hakimi 1986-1991

4-Emirdağ Hakimi 1991-1992

5-Yargıtay Tetkik Hakimi 1992 - 1997

7-Ankara 31. Asliye Hukuk Hakimi 1997 -2002

8-Ankara FSHHM. Başkanı 2003 – 2004

10-Ankara FSHHM. Hakimi 2004 -2008

11-Emekli Tarihi 23.9.2008

12-Avukat 2008 ve devamı.

İngilizce Dil Bilgisi

:

Çok İyi, 1991 tarihli KPDS Sınavlarında 81

Yayımları

:

1-Orman Hukuku, Mer’alar ve Yaylalar

2-İnsan Haklarıyla İlgili İUluslararası Sözleşmelerin Türk İç Hukukundaki Yeri

3-Patent ve Faydalı Modellerin Hükümsüzlüğü, Sona Ermesi

4-Endüstriyel Tasarımlar ve İhtiyati Tedbirler

5-Tescilsiz Markalar ve Uygulama Sorunları

6-FSEK Bağlamında Bilgisayar Programlarının Korunması

7-İngiliz Ceza Hukuku Alanındaki son Gelişmeler

8-Orman Kadastrosuna İtiraz Davaları

9-Fikri Hakların Etkin Korunması Alanındaki Mevcut Eksiklikler ve Çözüm Önerileri; Türkiye’deki Durum

10-Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri

11-Yurt içi ve yurt dışı toplantılarında bir dizi konferans ve sunumlar.

Kariyeri

:

1-A.Ü. Hukuk Fakültesi 1975 -1979

2-Exeter/İngiltere’de dil eğitimi 1981 - 1982

3-İngiliz Ceza Hukuku Alanındaki Son Gelişmelerle ilgili olarak İngiltere’de eğitim. 1990 - 1991

4-Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Kamu Yönetimi Uzmanlık Programı 1997 - 1998

5-Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konularında aşağıda belirtilen ülke ve eğitim/öğretim merkezlerinde meslek içi eğitim alınmıştır.

a-Quenn Mary Intellectual Property Research Institute, University of London –London (16.10.2002-1.11.2002, 24.3.2003-17.4.2003)

b-Post-Graduate Programme Intellectual Property, Eidgenössische Technische Zürich-Zürich. (4-29.11.2002, 6-17.1.2003, 21.4.2003-16.5.2003 ve 16-26.6.2003)

c-Magister Lucentinus, University of Alicante –Alicante. (18.1.2003-10.2.2003, 19.5.2003-30.5.2003)

d-Politecnico di Milano, University of Milano – Milan. 1.3.2003-15.3.2003, 1.6.2003-8.6.2003)

6-Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulamaları Bağlamında Çalışma Ziyareti Yapılan Yerler:

a-Avrupa Patent Ofisi – Münih/F.Almanya

b-Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu, Bern/İsviçre

c-OHIM, Alicante/İspanya

d-Federal Patent Mahkemesi, Münih/F.Almanya

e-Gümrük Araştırma Merkezi, Münih

f-ABD, Patent ve Marka Ofisi, Vaşington/ABD

g-İsveç Patent Ofisi, Stolkhom-İsveç

h-Çek Cumhuriyeti Ceely Vakfı – Prag/Ç.Cumhuriyeti

7-Fikri Mülkiyet, İnsan Hakları, Sınai Haklar, Veri Korumaları, Kişisel Veri Korumaları ve Liberal Devrimin Çin Üzerindeki Etkileri konularında değişik tarihlerde konferans, inceleme ve sunum yapma amaçlı iştirak edilen ve İngiltere, Almanya, İsviçre, İspanya, Fransa, İtalya, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin’i kapsayan çok sayıda çalışma ziyaretleri.